PentaBDE i sediment

PentaBDE är namnet på en kommersiell produkt som använts för flamskydd. Den består av flera olika varianter av bromerade ämnen (kongener). Mätvärdena visar den sammanlagda halten av de tre kongener som förekommer i högst halter i blandningen (BDE47, BDE 99 och BDE100).
PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Vattenområde Senaste värdet (ng/g ts) Datum
Brunnsviken  1,7 2002
Drevviken  0,9 2002
Fiskarfjärden (Klubben)  70 2007
Fjäderholmarna  2,0 2002
Flaten  2,0 2002
Judarn  0,3 2002
Kyrksjön  0,10 2002
Käppala  0,4 2013
Laduviken  1,5 2002
Lidingöbron  0,8 2007
Lilla Värtan  0,3 2013
Lillsjön  1,7 2002
Långsjön  2,1 2002
Magelungen  0,6 2002
Reimersholme  2,0 2002
Riddarfjärden  0,8 2013
Råcksta Träsk  4,5 2002
Saltsjön  1,5 2013
Sicklasjön  0,8 2002
Stora Essingen  2,8 2002
Trekanten  1,9 2002
Ulvsundasjön  1,4 2013
Årstaviken  0,5 2013
Ältasjön  0,5 2002
Datakälla: IVL rapport B1538 (2003), SGU- opublicerade data (2007)

Kommentar

Halten bromerade flamskyddsmedel i Stockholms sediment varierar mellan de olika provtagningslokalerna, men är generellt sett högre i centrala Stockholm än i småsjöarna.

Det är oklart vad som kan orsaka den höga halten i Östra Mälaren 2007, provtagningspunkt Klubben. Detta värde har inte tagits med i medelvärdet för 2007.