Krom i ytvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. I Miljöbarometern redovisas kromhalter för tio sjöar i Stockholm i jämförelse med Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för sjöar.

Krom i ytvatten- årsmedelhalt (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

I Årstaviken och Drevviken, där provtagning genomförts under längst tid, är årsmedelvärdena (löst halt) för krom likartade. Halterna i samtliga lokaler i Stockholm låg betydligt under Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde på 3 µg/l vid provtagningarna år 2016.