Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till grönområden

Indikator TEMA.4.4.2

Stockholmarnas tillgång till parker och naturområden har analyserats med parkprogrammets riktlinjer som utgångspunkt och med sociotopkartan som grund. Analyserna bygger på faktiska gångavstånd, det vill säga avståndet från bostadsadress via gator och gångvägar till grönytans entrépunkt.

Med grönområde avses det som i parkprogrammet kallas "grön oas" och definieras som ett "rum med grönskande golv och väggar", minst 0,1 hektar, t.ex. parker, trädgårdar eller skogar.

Andel stockholmare som har tillgång till ett grönområde inom 300 eller 200 meter.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

inom 300 meter

2009

90

1

inom 200 meter

2009

71

Datakälla: Analys baserad på Sociotopkartan och befolkningsstatistik, stadsbyggnadskontoret

Kommentar

Analysen visar att det genomsnittliga gångavståndet till närmaste "gröna oas" är 183 meter där 71 procent av alla stockholmare når en grön oas inom 200 meter och 90 procent av stockholmarna når en grön oas inom 300 meter.

Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Uppdaterad: 2023-06-16