Innerstadssnittet cykel

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad under tiderna 7–9, 12–14 och 16–18. Under denna tid beräknas cirka 40-50 procent av dygnets cykeltrafik passera. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till en del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt cirka 14 mätpunkter.

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Mätserie Senaste värdet Datum
Årsvärden 62500 2016
Rullande femårsvärden 59800 2016
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2016 observerades 75 880 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 58 370 passager för 2015. Det är det högsta uppmätta värdet någonsin. Femårsmedelvärdet för perioden 2012-2016 blev 62 520 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med nästan 6 procent jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.

Minskningen 2014 beror delvis på att mätningen gjordes tidigare i maj på grund av helger. Det var också något sämre väder än normalt under mätdagen.
Indikator TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2017-12-01
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument