Dagvatten- och fördröjningsmagasin


Illustration: WRS
Genom att bygga underjordiska dagvattenmagasin där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Regn som faller i staden leds via dagvattenbrunnar till vattenledningar under marken. Om dagvattnet kan samlas upp och fördröjs i ett magasin faller en del av föroreningarna i vattnet till magasinets botten och sedimenterar där. Eftersom utloppet är placerat högre än magasinets botten stannar föroreningarna kvar i magasinet, och det renade vattnet leds vidare ut till en sjö eller vattendrag. Med jämna mellanrum behöver magasinet tömmas och det förorenade sedimentet tas om hand.

Ämnen som kan renas i ett magasin är fosfor, metaller och partikelbundna oljeföroreningar.

Rymliga dagvattenmagasin kan också vara ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom det finns gott om plats för vattnet i magasinet. Utan magasin eller andra utjämningslösningar kan det hända att vattnet inte hinner rinna undan i avloppsrören vid kraftiga regn, och gatorna översvämmas.

En fördel med vattenmagasin är att de kräver liten yta ovan mark i bebyggda stadsmiljöer. De bidrar dock inte till naturlig grundvattenbildning och kräver kontinuerligt underhåll.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Påbörjad
Påbörjad
Dagvattenanläggning, Spångadalen
Påbörjad 2020 Exploateringskontoret
Påbörjad
Utjämningsmagasin, Bromstens bollplan
Påbörjad 2020 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Planerad
Dagvattenanläggningar Roslagsvägen vid Albano
Planerad Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Fördröjningsmagasin, Spångavägen/Dagsverksvägen
Planerad 2019 Stockholm Vatten och Avfall
Påbörjad
Påbörjad
Dagvattenhantering i Hagastaden
Påbörjad Stockholms stad
Tema TEMA.3.11.1
Senast uppdaterad: 2018-09-21