Dagvattenmagasin /Fördröjningsmagasin


Illustration: WRS

Genom att bygga underjordiska dagvattenmagasin där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Regn som faller i staden leds via dagvattenbrunnar till vattenledningar under marken. Om dagvattnet kan samlas upp och fördröjs i ett magasin faller en del av föroreningarna i vattnet till magasinets botten och sedimenterar där. Eftersom utloppet är placerat högre än magasinets botten stannar föroreningarna kvar i magasinet, och det renade vattnet leds vidare ut till en sjö eller vattendrag. Med jämna mellanrum behöver magasinet tömmas och det förorenade sedimentet tas om hand.

Ämnen som kan renas i ett magasin är fosfor, metaller och partikelbundna oljeföroreningar.

Rymliga dagvattenmagasin kan också vara ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom det finns gott om plats för vattnet i magasinet. Utan magasin eller andra utjämningslösningar kan det hända att vattnet inte hinner rinna undan i avloppsrören vid kraftiga regn, och gatorna översvämmas.

En fördel med vattenmagasin är att de kräver liten yta ovan mark i bebyggda stadsmiljöer. De bidrar dock inte till naturlig grundvattenbildning och kräver kontinuerligt underhåll.

Åtgärder

Delområde TEMA.3.11.1
Senast uppdaterad: 2018-02-01