Dammar och våtmarker

Dammar och våttmarker
Illustration: WRS

Genom att bygga dammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Regn som faller i staden leds via dagvattenbrunnar till vattenledningar under marken. Om vattnet samlas upp i en damm och leds genom en våtmark faller en del av föroreningarna i vattnet till dammens botten och sedimenterar där. Om vattnet dessutom leds genom en grundare våtmark renas vattnet ytterligare när det tas upp av växterna och genom andra biologiska processer. När vattnet passerat genom anläggningen leds det vidare till en sjö eller vattendrag. Med jämna mellanrum behöver det förorenade bottensedimentet i dammen tas bort och tas om hand.

Ämnen som kan renas i en damm är fosfor, metaller och partikelbundna oljeföroreningar. Om dammen kompletteras med en grundare våtmark med växter kan även kväve och andra lösta föroreningar reduceras. Även organiska miljögifter och mikroorganismer har potential att renas bort.

Dammar och våtmarker kan också vara ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom vattnet får gott om plats att samlas upp innan det leds vidare.

Dammar och våtmarker har dessutom fördelen att bidra till biologisk mångfald i staden, göra staden mer estetisk och ge rekreationsvärden för invånarna.

Artikel TEMA.3.11.
Senast uppdaterad: 2018-08-29

Läs mer