Vattenkvalitet, vattendrag

Många vattendrag har försvunnit när staden har byggts ut och strömmande vatten är idag ganska ovanliga i Stockholm. Det är därför viktigt att skydda och bevara de vattendrag som finns kvar.
Igelbäcken har ett skyddsvärt bestånd av grönling (en malliknande liten fisk) och är tillsammans med Forsån det bäst bevarade vattendraget. Bällstaån är starkt påverkad av bebyggelse och industrier – flödena varierar kraftigt och vattnet är tidvis förorenat av näringsämnen, metaller och olja. Sätraån var tidigare betydligt längre än idag och flödet är nu litet. Skärholmsbäcken är ett litet vattendrag och flödet är obetydligt utom under våren.
Alla vattenområden

Indikatorer

Kiselalger i Stockholms vattendrag

IndikatorTEMA.3.5.3.4 Förekomst av kiselalger enligt IPS-index
Tema TEMA.3.5.3
Senast uppdaterad: 2018-12-09
Kontakt

Dokument