Kemisk status

Kemisk status bestäms genom att mäta vissa förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Om dessa ämnen överskrider sin miljökvalitetsnorm får vattenförekomsten ”Uppnår ej god status” och åtgärder måste genomföras för att nå god kemisk status.
Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Mätområde Datum Värde (%)
God status 2016 35
Uppnår ej god, otillfredsställande 2016 65
Datakälla: VISS

Kommentar

Åtta av 23 vattenförekomster har god kemisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Höga halter av bland annat bromerade flamskyddsmedel, PFOS och TBT gör det svårt att uppnå god kemisk status i många av Stockholms vattenförekomster.
Indikator TEMA.3.6.0
Senast uppdaterad: 2017-03-08
Kontakt

Mer information

Status per vattenförekomst

Visa ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst.
Sjöar | Kustvatten | Vattendrag