Lilla Värtan

Foto av Lilla Värtan
Foto: Magnus Sannebro

Lilla Värtan ligger mellan Stockholm och Lidingö och sträcker sig från Blockhusudden i söder till Stora Värtan i norr. På Stockholms sida upptas stranden från Loudden till Husarviken idag av industrier och hamnverksamhet. Området utgör ett av Stockholms största byggprojekt med de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtan. Både i norr och söder finns naturstränder med promenadvägar. Lidingösidan domineras helt av naturmark och bostadsområden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Lilla Värtans miljötillstånd

Halterna av fosfor och kväve är mycket höga. Kväverening och filtrering, som infördes vid avloppsreningsverken i mitten av 1990-talet, medförde en tydlig minskning av kvävehalterna medan effekterna på fosfor var små. Klorofyllhalterna har varit mycket varierande men är mycket höga. Siktdjupet är litet, ca 2,5 meter. Efter nedläggningen av Louddens avloppsreningsverk har bakterietalen mitt i Lilla Värtan vanligen varit låga. Badvattenkvaliteten vid Ekhagenbadet är god.

Halterna av kvicksilver och koppar i sedimenten är höga, medan övriga metallhalter är låga eller måttliga. PCB- och PAH-halterna är mycket höga. Den stationära rovfisken (gädda och abborre) innehåller förhöjda halter av kvicksilver. Undersökningar som Miljöförvaltningen låtit göra 2007 visade att medelhalterna i abborre låg över gränsvärdet för saluhållande som livsmedel (0,5 mg/kg) och klart över miljökvalitetsnormen enligt vattendirektivet som ligger på 0,02 mg/kg.

För information om bottenfauna se Stockholm Vattens Skärgårdsrapporter, se länk till höger.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.3.1.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.3.1.4 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a - kustvatten

IndikatorTEMA.3.2.3.1.4 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Indikatorer - kemisk status

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.2.3.1.14 PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.3.2.3.1.15 PBDE i abborre, halt i muskel

PFOS i fisk

IndikatorTEMA.3.2.3.1.16 PFOS i abborre, halt i muskel

PFOA i ytvatten

IndikatorTEMA.3.2.3.1.12 PFOA i ytvatten - årsmedelvärden
Vattenområde TEMA.3.2.3.1
Senast uppdaterad: 2021-01-18
Vattenområden

Dokument

Miljöövervakning

Mer information

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.