Kadmium i ytvatten - kustvatten

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Kadmium är ett särskilt prioriterat ämne som ingår i bedömning av kemisk status.

Kadmium i ytvatten- årsmedelhalt i kustvatten (löst)
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten

Kommentar

Medelvärde saknas för Saltsjön 2013 på grund av många avvikande mätvärden under året.

Halten i Brunnsviken ligger betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,2 µg/l (årsmedelvärde), liksom tidigare års mätningar i Saltsjön.

Indikator TEMA.3.2.3.1.9
Senast uppdaterad: 2017-05-04