Lokala åtgärdsprogram

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god status enligt EUs vattendirektiv.

Vad är ett lokalt åtgärdsprogram?

Kommunerna har ett viktigt ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna. De lokala åtgärdsprogrammen redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik vattenförekomst (sjö, vattendrag eller kustvatten). Syftet med de lokala åtgärdsprogrammen är att belysa aktuell status på vattnet, lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status ska kunna nås.

Den geografiska avgränsningen är vattenförekomstens avrinningsområde. Åtgärdsprogrammen tas ofta fram i samarbete mellan kommuner, eftersom flera kommuner kan ingå i samma avrinningsområde. Vatten rör sig fritt över kommungränser, och olika kommuner kan därför påverka recipienten i olika utsträckning. Det är därför även viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen för olika åtgärder, förbättringsbehov och uppskattade kostnader.

De lokala åtgärdsprogrammen är inte rättsligt bindande, så som Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram avhandlar generella åtgärder inom vattendistriktet medan de lokala åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i kommunernas egen planering, samt för att visa vilken miljökvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit.

Lokala åtgärdsprogram i Stockholm stad

Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden. Arbetet med framtagandet av programmen går att följa på Miljöbarometern, där även åtgärdsförslag läggs upp löpande.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Lokala Åtgärdsprogram
Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Drevviken
Genomförd Lokala Åtgärdsprogram 2021 Haninge kommun
Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Tyresåns vattenvårdsförbund
Tyresö kommun
Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk
Genomförd Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram Magelungen-Forsån
Genomförd Lokala Åtgärdsprogram 2020 Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2022 Miljöförvaltningen
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Judarn
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Långsjön
Genomförd Lokala Åtgärdsprogram 2021 Huddinge kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och N
Pågående Lokala Åtgärdsprogram Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Trekanten
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Järfälla kommun
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Järfälla kommun
Miljöförvaltningen
Solna stad
Stockholm Vatten och Avfall
Sundbybergs stad
Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Flaten
Planerad Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Tyresåns vattenvårdsförbund
Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden
Planerad Lokala Åtgärdsprogram
Pågående
Framtagande av LÅP för Sicklasjön och Järlasjön
Pågående Lokala Åtgärdsprogram 2021 Miljöförvaltningen
Nacka kommun
Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdprogram för Ältasjön
Planerad Lokala Åtgärdsprogram
Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Strömmen
Planerad Lokala Åtgärdsprogram
Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan
Planerad Lokala Åtgärdsprogram
Tema TEMA.3.13
Senast uppdaterad: 2021-02-18
Tema

Mer information