Aluminium i grundvatten

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.
Median- och medelhalt av aluminium i grundvatten.
Datakälla: Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2003, 2012

Kommentar

Medelhalten av aluminium har minskat avsevärt under mätperioden. Det kan inte uteslutas att det skett förändringar i provtagningsmetodik, provhantering eller kemisk analys, som gör jämförelser mellan åren mindre relevanta, även om målet varit att undvika sådana skillnader. Aluminium är ett pH-känsligt ämne och pH var lägre vid undersökningen 2012 (medel: 7.0) jämfört med de föregående åren (medel: 7,5).

Tillståndsklassning

 Mycket hög halt >0,5 mg/l
 Hög halt 0,1–0,5 mg/l
 Måttlig halt 0,05–0,1 mg/l
 Låg halt 0,01–0,05 mg/l
 Mycket låg halt <0,01 mg/l
Indikator TEMA.3.6.5.3
Senast uppdaterad: 2013-04-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt