Kadmium i grundvatten

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra median- och medelhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras. Då det endast finns tre mätningar blir trendbedömningen relativt osäker.

Median- och medelhalt av kadmium i grundvatten.
Färgruta Median
Färgruta Medel

Tillståndsklassning

Tillståndsklass enligt bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01.

 Mycket hög halt >5 ug/l
 Hög halt 1–5 ug/l
 Måttlig halt 0,5–1 ug/l
 Låg halt 0,1–0,5 ug/l
 Mycket låg halt <0,1 ug/l
Indikator TEMA.3.6.5.51
Senast uppdaterad: 2013-06-14