Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utflödet från Mälaren

Indikator TEMA.1.3.1.7

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dess avrinningsområde utgör fem procent av hela landets yta. Mälaren är sedan år 1943 en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar. I normala fall släpps vatten ut vid Riksbron i Norrström, men vid högre flöden öppnas även andra tappningsställen i Stockholm och Södertälje. Läs mer om detta i indikatorn "Vattennivån i Mälaren".

Klimatförändringarna medför en ökande medeltemperatur vilket enligt SMHI bedöms ge upphov till ökade nederbördsmängder och något högre årsmedeltillrinning till Mälaren. Ökningen förväntas bli störst vintertid, då mer nederbörd kommer att falla som regn istället för som snö. Tillrinningen under vår och sommar väntas däremot minska, på grund av ökad avdunstning. Läs mer här om Mälaren i ett förändrat klimat.

För att följa utvecklingen är det intressant att studera hur vattenflödet ut ur Mälaren förändrats över tiden. Denna indikator visar det totala årliga utflödet från Mälaren sedan år 1943, uttryckt i enheten miljoner kubikmeter (Mm³).

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 4845 Mm³.

Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter

Rad-id Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Årsvärden

1943

4249

1

Årsvärden

1944

8499

2

Årsvärden

1945

6082

3

Årsvärden

1946

4526

4

Årsvärden

1947

2542

5

Årsvärden

1948

2353

6

Årsvärden

1949

3674

7

Årsvärden

1950

5927

8

Årsvärden

1951

6378

9

Årsvärden

1952

4360

10

Årsvärden

1953

5311

11

Årsvärden

1954

6293

12

Årsvärden

1955

4569

13

Årsvärden

1956

3975

14

Årsvärden

1957

6636

15

Årsvärden

1958

5141

16

Årsvärden

1959

5827

17

Årsvärden

1960

7459

18

Årsvärden

1961

5905

19

Årsvärden

1962

5478

20

Årsvärden

1963

4902

21

Årsvärden

1964

2323

22

Årsvärden

1965

5090

23

Årsvärden

1966

5130

24

Årsvärden

1967

8112

25

Årsvärden

1968

5077

26

Årsvärden

1969

4361

27

Årsvärden

1970

4619

28

Årsvärden

1971

3037

29

Årsvärden

1972

3820

30

Årsvärden

1973

2589

31

Årsvärden

1974

4841

32

Årsvärden

1975

3810

33

Årsvärden

1976

1318

34

Årsvärden

1977

7378

35

Årsvärden

1978

4118

36

Årsvärden

1979

5100

37

Årsvärden

1980

5447

38

Årsvärden

1981

6398

39

Årsvärden

1982

5305

40

Årsvärden

1983

4977

41

Årsvärden

1984

6672

42

Årsvärden

1985

5931

43

Årsvärden

1986

6145

44

Årsvärden

1987

6075

45

Årsvärden

1988

5869

46

Årsvärden

1989

3418

47

Årsvärden

1990

4686

48

Årsvärden

1991

4020

49

Årsvärden

1992

4475

50

Årsvärden

1993

3111

51

Årsvärden

1994

4672

52

Årsvärden

1995

5416

53

Årsvärden

1996

2533

54

Årsvärden

1997

3394

55

Årsvärden

1998

5691

56

Årsvärden

1999

5909

57

Årsvärden

2000

7828

58

Årsvärden

2001

5875

59

Årsvärden

2002

4978

60

Årsvärden

2003

2598

61

Årsvärden

2004

5014

62

Årsvärden

2005

3555

63

Årsvärden

2006

5499

64

Årsvärden

2007

4027

65

Årsvärden

2008

5894

66

Årsvärden

2009

5437

67

Årsvärden

2010

5710

68

Årsvärden

2011

4929

69

Årsvärden

2012

8118

70

Årsvärden

2013

3927

71

Årsvärden

2014

6200

72

Årsvärden

2015

5650

73

Årsvärden

2016

3590

74

Årsvärden

2017

3328

75

Årsvärden

2018

4520

76

Årsvärden

2019

5157

77

Årsvärden

2020

4285

78

Årsvärden

2021

6190

79

Årsvärden

2022

3099

80

Årsvärden

2023

8136

81

Linjär trend

1943

4980

82

Linjär trend

2023

5008

Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Utflödet från Mälaren uppvisar stora variationer från år till år. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 4 931 miljoner kubikmeter (Mm³) i årlig vattenvolym. Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 4845 Mm³, således en svag minskning (-2 %). Det högsta utflödet uppmättes år 1944 med 8 499 Mm³, det lägsta år 1976 med 1 318 Mm³.

Beträffande medelvärden för de enskilda månaderna visar statistiken att de största flödena inträffat under april och maj, följt av december. De lägsta flödena förekommer oftast i juli och augusti.

År 2000 var vattennivån i december rekordhög, och det var risk för allvarliga översvämningar. Utflödet från Mälaren under november-december var då mer än tre gånger så högt som normalt för dessa månader.

Flödena under 2023 var generellt stora under större delen av året, med undantag för juni och juli, då flödena var nästintill obefintliga. Det totala utflödet under året var 8136 Mm³, bland det högsta som uppmätts.