Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.3 Bygg och anläggning

Byggkranar
Åtgärd PL.1.7

Åtgärd 2.3: I pilotform undersöka plastanvändningen inom bygg- och anläggningssektorn för att identifiera åtgärder och krav för en hållbar plastanvändning.

Utmaningen

Byggsektorn står för ungefär 21 procent av Sveriges plastanvändning , varav en betydande andel är förpackningar och emballage. Under 2019 genererade byggprojekten i Stockholms stad drygt 11 000 ton inbyggd plast, och nästan inget materialåtervinns när plasten blir bygg- eller rivningsavfall.

För att öka cirkulär användning av plast, krävs detaljerad kunskap om plastflödena. Kunskapen saknas i dagsläget både nationellt och inom stadens byggande och anläggande verksamheter.

Åtgärden

I dokumentlistan nedan ges förslag på åtgärder och krav som det är möjligt att arbeta med redan idag. Staden behöver undersöka den egna plastanvändningen inom bygg- och anläggningssektorn och undersökningar kan göras med hjälp av loggböcker i Byggvarubedömningen (BVB) och projekteringsunderlag. När stadsspecifik kunskap är på plats finns möjlighet att föreslå riktade åtgärder och krav för cirkulär plastanvändning inom staden.

Plastanvändningen i tillfälliga material måste också minska. Förslag på upphandlingskrav och hur kraven ska följas upp finns i Upphandlingsmyndighetens kriterier för förpackningar inom bygg och anläggning. Med nationella kriterier skapas en samstämmighet gentemot leverantörer.

Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att genomföra en pilotundersökning och ta fram förslag på åtgärder och krav för hållbar plastanvändning. Stöd fås av de byggande och anläggande nämnderna och bolagen. Även ett representativt urval av projekt från exempelvis BVB och projekteringsunderlag ska tas fram. Arbetet påbörjas under 2022 och färdigställs senast 2024.

Ansvariga nämnder och bolag ansvarar för att förslagen till kriterier och verifikation från Upphandlingsmyndigheten för förpackningar inom bygg och anläggning tillämpas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska stödja arbetet med sin expertkunskap om plast.

Arbetet bör ske kontinuerligt mellan 2022 och 2026 och de byggande och anläggande nämnderna och bolagen uppmuntras också att testa Naturvårdsverkets åtgärder för byggherrar samt följa styrdokumentet Handlingsplan för cirkulärt byggande.

Resultat

På uppdrag av miljöförvaltningen tog Sweco Sverige AB under 2022 fram två studier/rapporter med fokus på plast i bygg- och anläggningssektorn.

Den ena rapporten är en förstudie med syfte att utforma en metod för att i pilotform kartlägga plastanvändningen i bygg- och anläggningsprojekt inom Stockholms stad. Då det under studiens gång framkom att för metoden avgörande detaljer i inköps- och loggboksdata saknas för att kunna genomföra en kartläggning har Sweco presenterat ett antal alternativa sätt att kartlägga och förbättra plastflöden i bygg- och anläggning.

I den andra rapporten presenteras möjligheter för Stockholms stad att på kort sikt ta tillvara möjligheterna att öka cirkulariteten i stadens byggprojekt i enlighet med stadens handlingsplan för hållbar plastanvändning. Studien är ett som komplement till arbetet med pilotprojekt. Fokus ligger på att förbättra utsortering och materialåtervinning av plast på byggarbetsplatsen samt att identifiera möjligheter till inköp av plastprodukter tillverkade av återvunnen eller biobaserad råvara. Dessa åtgärder har konkretiserats i kravställningar för utsortering av plastavfall och inköp av ett urval av plastprodukter.

Läs rapporterna och dess rekommendation nedan.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Aktör
  • Alla byggande och anläggande nämnder och bolag
Uppdaterad: 2023-05-12