Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.4 Källsortering av plastförpackningar

Miljörum
Åtgärd PL.1.11

Åtgärd 3.4: Möjliggöra källsortering av plastförpackningar

Utmaningen

Trots lagkrav på källsortering av förpackningar visar Stockholm Vatten och Avfall AB:s plockanalys att ungefär 10 procent av hushållens restavfall består av plastförpackningar. Förmodligen är andelen plastförpackningar inte mindre i verksamheters restavfall.

Det är en stor utmaning att skapa förutsättningar så stadens samtliga bolag och förvaltningar kan sortera ut sina plastförpackningar. Byggnader och invändiga lokalers utformning begränsar i vissa fall möjligheten och i lokaler där Stockholms stad inte är fastighetsägare påverkas rådigheten.

Åtgärden

Syftet med åtgärden är att öka mängden insamlad förpackningsplast från förvaltningar och bolag, så att alla plastförpackningarna kan materialåtervinnas, istället för att förbrännas.

Det krävs genomtänkta och anpassade lösningar inom alla verksamheter så att det är lätt för alla att lägga plastförpackningar i de kärl som skickas till återvinning. För enhetlighet är det en fördel om Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering används.

För att få en bättre bild av hur mycket förpackningar som slängs i restavfallet skulle Stockholm Vatten och Avfall AB kunna överväga att genomföra plockanalyser på några utvalda verksamheters restavfall. En uppföljande mätning skulle kunna genomföras vid planperiodens slut för att se om förbättringar skett.

Genomförandet

Alla stadens verksamheter är ansvariga för genomförandet av denna åtgärd. Stadens egna fastighetsägare har ansvar för att skapa utrymme för källsortering som är godkända ur brandskydds- och arbetsmiljösynpunkt. Verksamheterna som nyttjar fastigheten har ansvar för att skapa fungerande rutiner för källsortering och i många fall behövs också dialog med lokalvårdsutförarna. När staden tecknar nya hyresavtal bör förutsättningar för källsortering beaktas.

Avfallshanteringen behöver vara utformad så det är tydligt att plastförpackningar endast får slängas i avsedda kärl. Inga plastförpackningar ska läggas bland restavfallet som förbränns. Befintliga avfallssystem kan behöva anpassas och kompletteras med fler kärl. Åtgärden omfattar inte källsortering i gatu- och parkmiljö även om detta uppmuntras.

Åtgärden bör påbörjas 2022 och vara genomförd senast 2025.

Resultat

Stadens förvaltningar och bolag arbetar löpande med att se över källsorteringen av plast i sin verksamhet.

Ansvarig organisation
  • Alla nämnder och bolag
Uppdaterad: 2023-12-18