Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

4.1 Kommunikation med invånarna

Tjänsteman som pratar med två kommuninvånare
Foto: Lennart Johansson
Åtgärd PL.1.13

Åtgärd 4.1: Ta fram plan för och kommunicera hållbar plastanvändning med invånare som målgrupp

Utmaningen

Under en längre tid har samhället övergått till att använda allt mer förpackningar, dels beroende på nya vanor som take away, dels ändrade inköpsmönster där e-handeln har ökat avsevärt. Stockholm Vatten och Avfall AB:s plockanalyser av restavfall visar att cirka 16 procent av stockholmarnas restavfall består av plast. Av detta utgör cirka 10 procent förpackningar, 3 procent övrig plast och resterande 3 procent själva påsen. Den onödiga plastanvändningen behöver minska, likaså behöver det plastavfall som uppstår sorteras ut och materialåtervinnas. Även efterfrågan på återvunnen plast behöver öka så att den plast som redan finns kan fortsätta cirkulera.

Att nå ut till invånarna med koncis information som är lätt att förstå och ta till sig kan kräva mycket arbete. Informationen måste vara anpassad till både de grupper som har en hög medvetenhet om plastfrågan och de som ännu inte har det.

Åtgärden

Syftet med åtgärden är att öka stockholmarnas medvetenhet om hur de kan bidra till en hållbar plastanvändning. Målet är att den onödiga plastanvändningen ska minska, att ingen plast ska läggas bland det avfall som går till förbränning och att efterfrågan av återvunnen plast ska öka. Det informationsmaterial som tas fram bör baseras på relevanta delar av stadens plaststrategi och de regleringar som succesivt införs på plastområdet. Detta kan exempelvis vara att undvika plast för att hushålla med resurser samt minska exponeringen av kemikalier eller att välja rätt sorts plast i olika tillämpningar där det inte går att undvika plast.

Åtgärden bör också omfatta kommunikation av plastens betydelse för minskad klimatpåverkan. Ett exempel för att illustrera detta kan vara klimatavtryck från ett hushålls årskonsumtion av förpackningar när de förbränns jämfört med om de sorteras och materialåtervinns.

Genomförandet

Bland stockholmarna finns flera olika målgrupper och vilka som ska prioriteras bestäms av de ansvariga under genomförandet, likaså vilka kommunikationskanaler som ska användas. Informationen måste vara målgruppsanpassad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för genomförandet av åtgärden tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi som båda bistår med sin expertkompetens på området och med sina kommunikationskanaler. Bostadsbolagens roll är att sprida informationen till sina hyresgäster. En kommunikationsplan bör tas fram under 2022 och kommunikation ske löpande till 2026.

Resultat

Miljöförvaltningen arbetar löpande tillsammans med Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall med kommunikation om plast gentemot Stockholms invånare.

Några exempel på kommunikationsinsatser kring hållbar plastanvändning riktad mot stadens invånare inkluderar:

  • Kampanjen https://kemismart.se/ som hjälper ungdomar att välja rätt produkter ur ett kemikalie- och plastperspektiv.

  • Stockholm Vatten och Avfalls kampanj "Plast platsar i återvinningen" i sociala medier, på stadens sopbilar och i tidningen "Hållbart Stockholm".

  • Miljöförvaltningens plast-kampanj i sociala medier för att öka kunskapen om plastens utmaningar och vikten av att minska plastanvändningen och öka plaståtervinningen.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stockholm Exergi
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Bostadsbolagen
Uppdaterad: 2023-12-18