Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

4.2 Kommunikation med näringslivet

Dialog mellan tre vuxna
Foto: Lieselotte van der Meijs
Åtgärd PL.1.14

Åtgärd 4.2: Ta fram plan för och kommunicera hållbar plastanvändning med näringslivet som målgrupp

Utmaningen

Efterfrågan på smidiga lösningar för en rad olika tjänster och produkter har lett till en stor ökning av plastanvändningen i näringslivet. Dessvärre har denna utveckling resulterat i en mängd produkter och förpackningar som inte är cirkulära. Den onödiga plastanvändningen behöver minska, för att nå dit behöver näringslivet hitta alternativa material och lösningar. Det plastavfall som ändå uppstår måste vara möjligt att materialåtervinna. Även efterfrågan på återvunnen plast behöver öka så att den plast som redan finns kan fortsätta cirkulera.

Att nå ut till stora delar av näringslivet, särskilt till de branscher som består av många mindre företag kan kräva mycket arbete. De kan behöva inspiration och goda exempel för att hitta nya rutiner och typer av material att byta till.

Åtgärden

Åtgärden syftar till att stimulera näringslivet i Stockholm i omställningen mot en hållbar plastanvändning genom att utveckla och sprida information. Det informationsmaterial som tas fram baseras på relevanta delar av stadens plaststrategi och de regleringar som succesivt införs på plastområdet.

Informationsmaterialet kan exempelvis innehålla tips och goda exempel. Åtgärden bör också omfatta kommunikation av plastens betydelse för minskad klimatpåverkan. Ett exempel för att illustrera detta kan vara klimatavtryck från vanliga produkter som tillhandahålls av näringslivet och som lätt hamnar i soppåsen.

Genomförandet

Fokus bör ligga på de branscher med störst plastanvändning som enkelt nås med de kanaler som redan är etablerade. Kanaler för att nå ut till näringslivet är bland annat Stockholm Exergis och Stockholm Vatten och Avfall AB:s kundregister (där GDPR tillåter), webbsidor som stadens branschsidor, sociala medier och annonser. Informationsmaterial kan även spridas via miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn. Inspirationsseminarier kan arrangeras av stadens företagsnätverk Klimatpakten för att få spridning av goda exempel och lösningar.

Staden kan även samarbeta med branschorganisationer, andra kommuner och organisationer för att nå ut med gemensam information till företag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för genomförandet av åtgärden tillsammans med Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall AB som båda bistår med sin expertkompetens på området och med sina kommunikationskanaler. En kommunikationsplan bör tas fram under 2022 och kommunikation bör därefter ske löpande till 2026.

Resultat

Miljöförvaltningen arbetar löpande tillsammans med Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall med kommunikation om plast gentemot Stockholms näringsliv.

Några exempel på kommunikationsinsatser kring hållbar plastanvändning riktad mot stadens invånare är:

  • Riktade insatser mot livsmedels- och restaurangverksamhet kring etablerandet av återanvändbara matlådor och muggar för take-away.

  • Stockholm Exergis projekt "Mer plast på rätt plats" i samverkan med fastighetsägare i staden i syfte att förbättra utsorteringen av plastförpackningar i flerbostadshus.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stockholm Exergi
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-12-18