Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Större vattensalamander
Större vattensalamander. Foto: Sebastian Bolinder
Åtgärd TEMA.4.9.1.8

Judarskogen är avsatt som Natura 2000-område på grund av förekomsten av större vattensalamander. På senare år försvann den större vattensalamandern från området. En särskild salamanderdamm anlades år 2007 i anslutning till Judarsjöns östra ände för att återskapa den förlorade livsmiljön för den större vattensalamandern.

Efter dammens anläggande koloniserades den snabbt av mindre vattensalamander, vanlig groda och padda, men ingen större vattensalamander återfanns i vare sig Salamanderdammen eller i övriga lokaler i reservatet.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet inledde därför, inom ramen för "Åtgärdsprogram för hotade arter", i januari 2009 en utredning av förutsättningarna för en återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen.

Metoden gick ut på att flytta djur från den närbelägna Olovslundsdammen till den nya Salamanderdammen i Judarn, för att leka av sig, och sedan tas tillbaka till Olovslund. Förhoppningen var att på detta sätt återskapa ett lokalt bestånd vid Judarn. Arbetet skedde i samarbete med Stockholms stad.

Resultat

Salamandrar flyttades våren 2009 från den närbelägna Olovslundsdammen som hyser en av Stockholms stads största populationer av större vattensalamander. 100 adulter flyttades till Judardammen under lekperioden april till maj. När leken var färdig återfanns 96 av dessa individer och kunde flyttas tillbaka till Olovslundsdammen. I augusti och september vandrade minst 408 juveniler av större vattensalamander upp till landmiljön kring dammen. Det är uppenbart att salamandrarna klarade flytten så pass väl att de både överlevde sommaren och lyckades reproducera sig med framgång. Det tyder på att Judardammen utgör en god vattenmiljö för större vattensalamander och andra groddjur.

Större vattensalamandrar blir könsmogna vid 3-5 års ålder. Under 2012 gjordes därför en uppföljning av återintroduktionen, för att studera om de juveniler som vandrade upp ur dammen 2009 nu skulle komma tillbaka för att leka och själva reproducera sig. I maj observerades som mest åtta vuxna större vattensalamandrar varav flera var hannar med lekdräkt. Parningen lyckades över förväntan och under sensommaren vandrade minst 322 juveniler upp till landmiljön kring dammen.

Därmed kan man med största sannolikhet konstatera att återintroduktionen har lyckats och att större vattensalamander återigen finns i Judarskogen. Det här är första gången en förflyttning av större vattensalamander har gjorts i Sverige med avsikt att återetablera arten på en lokal där den tidigare har funnits.

Läs mer i slutrapporten för projektet samt tidigare publicerade delrapporter på sidan.