Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högstubbar och återplantering av tall

Barrskog med mycket tall.
Barrskog. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.1.21

I Bromma arbetar stadsdelsförvaltning på flera sätt för att öka den biologiska mångfalden. Bland annat så skapas högstubbar av barr- och lövträd. Tall återplanteras också för att bibehålla de gamla tallmiljöerna.

Död ved lever

Det finns olika anledningar till att grova träd behöver tas ned. Det vanligaste är att de kan riskera att falla och skada människor eller byggnader, men ibland behöver även träd tas ner på grund av att de är sjuka.

Ett alternativ till fällning kan vara att skapa en högstubbe som är minst tre meter hög. Även döende träd kan med fördel omvandlas till högstubbar och kan på så sätt leva vidare som död ved i många år och bli hem för mossor, lavar, insekter, svampar och fåglar. Varje år skapar stadsdelsförvaltningen mellan 25 och 35 högstubbar.

Framöver kommer många högstubbar få informationsskyltar som berättar vilka arter som gynnas av åtgärden och hur arterna samverkar med varandra.

Återplantering i gamla tallmiljöer

I Stora mossen och Traneberg återplanteras tall som fällts eller dött . Anledningen är att bibehålla de gamla tallmiljöerna på skogsremsorna mellan trottoarer och bostäder. Det ger positiva effekter för både människor, djur och växter i området.

Träden ger trivsel och minskar insynen i bostäderna samtidigt som de bidrar till viktiga ekosystemtjänster som upptag av koldioxid, temperaturreglering och upptag av vatten vilket minskar risken för översvämningar. Även den biologiska mångfalden gynnas eftersom habitat, spridningskorridorer, skugga och skydd skapas på platserna.

Varje år planterar Bromma stadsdelsförvaltning omkring 50 till 70 nya tallar. Tallen är en tålig trädart vad gäller jordmån och kan planteras direkt i på plats i jorden. I andra miljöer behöver skelettjordar byggas upp för att träden ska trivas och växa till sig.

Uppdaterad: 2022-04-22
Stadsdelar