Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötselplaner för befintliga dammar

Åtgärd TEMA.4.9.1.3

I Stockholm finns anlagda dammar i Bällstaån och Nälsta dike/bäck. Under förutsättning att sedimenten tas bort med jämna mellanrum och att växtligheten i strandzonerna hålls efter fungerar dammarna som sedimentfällor och bidra till en förbättrad vattenkvalitet i vattendragen.

Hjulsta Vattenpark (Hjulstadammarna) blev klar 1998-99 och Bällsta Å-park (Sundbydammarna) 2001. Båda har vattendomar. Enebydammarna i Nälsta dike/bäck blev klara 2006 och är utformade som mindre utvidgningar i vattendraget. Vattendom för Enebydammarna saknas. Syftet med samtliga dammar var att de i första hand skulle förhöja natur- och rekreationsvärdet i närmiljön. Gemensamt för dammarna i Bällstaån och Nälsta dike/bäck är att de anlades av dåvarande gatu- och fastighetskontoret.

Det är idag oklart vilken eller vilka aktörer som har ansvar för dammarna och skötseln är därför eftersatt. Separata skötselplaner föreslås för de anlagda dammarna i Bällstaån och Nälsta dike/bäck. I dessa bör det förtydligas vad som ingår skötseln av dammarna och deras strandzoner, när åtgärderna ska genomföras samt vilka parter som har ansvar för genomförandet av åtgärderna.

Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-05-23