Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kräppladiket - två nya dammar

Del av Kräppladiket med bro
Kräppladammen 2008. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.9.2.2

Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i ett dike. För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2007.

År 2007 byggdes två dammar i Kräppladiket strax nedströms kulverten och en bit av diket fick ett slingrande lopp. En av dammarna tar emot vatten bara vid höga flöden och vattnet rinner sedan långsamt ut ur dammen. På det sättet blir flödet i diket jämnare och reningen av dagvattnet förbättras. Nedströms dammarna byggdes diket om till en mer slingrande utformning med grunda och djupare partier.

Målet var att rena dagvattnet från 15-25 % av metaller och partiklar samt öka natur- och rekreationsvärdena i omgivningen. Projektet finansierades av Miljömiljarden. Förslaget togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Rening
Ett program för uppföljning av reningseffekter med månadsvis provtagning har pågått under 2008-2009. Det har varit svårt att påvisa förbättringar av vattenkvaliteten i Kräppladiket. Prover har tagits vid kulvertmynningen där vattnet kommer in i anläggningen, i dammen, samt nedströms anläggningen. Antalet prover har dock varit litet eftersom det var svårt att ta rättvisande prov på grund av riklig vegetation i diket. Resultaten från provtagningarna redovisas i slutrapporten, se länk i högerspalten.
Någon tydlig skillnad mellan perioderna 1998-2006 och 2008-2009 kan inte utläsas. Effekten kan möjligen förbättras efter några år när dammarna stabiliserats.

Groddjursliv
Vid Södertörnekolgernas groddjursinventering 2008 hittade man vuxna individer av mindre vattensalamander och vanlig groda, samt groddjurslarver av padda eller groda, i Kräppladiket strax söder om Snösätragränd. Även fisk förekommer i diket, vilket minskar groddjurens förutsättningar att vistas där.

Inom ramen för det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Magelungen planeras ytterligare åtgärder för att öka reningseffekten och öka de ekologiska och rekreativa värdena. I samband med detta föreslås även bland annat två groddammar och en fågeldamm, stigar med mer.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-10