Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Åtgärd TEMA.4.9.3.5

En groddamm förslås anläggas i gränszonen mellan befintlig bebyggelse och Gubbängsparken, i det lilla grönområde som omger Skrinvägen och Dörrvägen. Denna skulle kunna genomföras som kompensationsåtgärd för byggnation vid Gubbängens tunnelbanestation. Platsen har goda, naturliga förutsättningar för en groddamm och bedöms kunna bli ett en attraktiv och välbesökt plats för boende i närområdet.

Platsen är idag en lokal lågpunkt med fuktskogskaraktär. Den omgärdas av gångstigar och på västra sidan ligger ett lägenhetshus vilket gränsar till Lingvägen. Det aktuella området är omkring 40 m i diameter. Området avvattnas till en dagvattenbrun i dess västra del.

För att lokalen ska bli lämplig för groddjur krävs att dammen utformas så att den håller vatten över en längre tid. Detta kan åstadkommas genom att nivån för utloppet höjs, antingen med hjälp av ett dämme eller genom att nivån för inloppet till dräneringsröret höjs. Nivån för utloppet bör höjas så mycket som är möjligt utan att översvämma de kringliggande gångstigarna. Det bör även ske en viss sänkning av bottennivån genom grävning.

En del träd kan behöva tas bort men förslagsvis bör alar om möjligt bevaras för att behålla platsens sumpskogskaraktär samtidigt som det blir en utmärkt groddjurslokal.

Skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter av detaljutformningen tas upp i planeringen och diskuteras med berörd stadsdelsförvaltning.

Stadsdelar Tema