Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Majroskogen - upprustning av groddammarna vid Målkurvan

Bilden visar förslag till ny utformning av dammarna samt förslag på omdraget flöde och utlopp
Bilden visar förslag till ny utformning av dammarna samt förslag på omdraget flöde och utlopp
Åtgärd TEMA.4.9.3.14

I samband med byggnationen av bussdepån vid Målkurvan 2008-2010 bekostade SL tre nya groddammar i utkanten av Majroskogen, för att ersätta de grodmiljöer som försvann.

I och med anläggandet av bussdepån försvann en av stadens främsta reproduktionslokaler för vanlig groda. Tre ersättningsdammar grävdes, men de blev tyvärr bristfälliga, och yngelutvecklingen fungerade dåligt i de nya dammarna. Risken för att delpopulationen skulle dö ut var hög. Följande förbättringar föreslogs därför:

Damm 1 är den nordligaste och hade minst åtgärdsbehov. Utloppet behövde höjas för att öka volymen och storleken på dammen. För att förhindra erosion rekommenderades en tröskel av erosionståligt material. Vegetation behövde inplanteras i strandzoner, och akvatisk vegetation i de djupare delarna.

Damm 2 föreslogs förstoras genom grävning längs norra kanten för att på ett bättre sätt kopplas ihop med befintliga diken. Utloppet behövde höjas och stabiliseras för att förhindra erosion. Vegetation behövde inplanteras i strandzoner, och akvatisk vegetation i de djupare delarna. Några träd behövde tas ner för att öka solinstrålningen till dammen.

Damm 3 är den sydligaste dammen. Denna föreslogs förstoras genom grävning och utloppet flyttas till den södra delen. Den befintliga dammen kunde utgöra djuphåla och en grundare zon grävas ut åt söder utifrån den befintliga dammen. Utloppet borde höjas och förflyttas till den södra delen av dammen. Likt övriga dammar behövdes vegetation. Schaktmassor föreslogs placeras söder om dammen och utformas så att de fungerar som övervintringshög för groddjuren. Detta görs genom att sten och död ved läggs i basen och schaktmassorna läggs bakom och ovanpå så att de till hälften täcker stenmassorna.

Ett annat problem i området är den sedimentationsdamm som anlagts för rening av dagvatten från bussdepån. Vattenkvalitén och utformningen gör att den sannolikt inte är en lämplig reproduktionslokal för groddjur. Dessa hade dock ändå sökts sig hit i brist på andra lämpliga platser. För att förhindra att förhindra att groddjur söker sig till denna olämpliga damm bör någon form av barriär anläggas. Detta kan ske genom att spånskivor med den höjd av cirka 40 cm fästs vid det gallerstaket som omgärdar bussdepåområdet inklusive sedimentationsdammen. Detta har gjorts kring stora delar av bussdepåområdet men inte vid denna damm. Där spånskivor satts upp finns glipor som behöver tätas för att hålla groddjur ute.

Resultat

Åtgärden genomfördes våren 2018 av SL, då två av tre dammar grävdes om och gjordes större och djupare på vissa ställen, för att förhindra uttorkning. Man anlade också grunda zoner som ar bra för grodorna att lägga sin rom i och dämde upp dammarna så att vattnet inte skulle rinna ut så fort. Dessutom byggdes tre nya broar över dammarna för att öka tillgängligheten för besökare. Dammväxter planterades i dammarna och ängsblomster längs strandkanten. Övervintringsplats för groddjuren ordnades i närheten i form av en kulle med små håligheter samt stockar.

Föryngring av vanlig groda med både romklumpar och yngel konstaterades i damm 1 och 3 vid miljöförvaltningens groddjursinventering 2018, och i damm 2 påträffades vuxna grodor.

Aktör
  • SL
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema