Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Åtgärd TEMA.4.9.3.7

I höjd med Högdalens industriområde vid Örbyleden och intilliggande våtmarken Gökdalen finns ett långsmalt kärr som är i behov av restaurering för bland annat groddjur. Här finns nämligen observationer av åkergroda från 90-talet. Kärret är idag mycket igenvuxet av sälg och det håller inte vatten tillräckligt länge för att fungera optimalt som reproduktionslokal för groddjur.

För att restaurera kärret och återskapa förutsättningar för bland annat åkergrodan behöver en stor del av det igenväxande slyet rensas bort och en del av kärret fördjupas genom grävning. Denna restaurering bör dock ske försiktigt för att lämna grunda zoner som lämpar sig för grodornas äggläggning. En del buskage bör även lämnas då de erbjuder gömställen. Schaktmassorna kan placeras på andra sidan gångvägen i slänten upp mot bilprovningen. Åtgärden bör ske utanför groddjurens vattenlevande period.

Skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter av detaljutformningen tas upp i planeringen och diskuteras med berörd stadsdelsförvaltning.

Resultat

Groddjur
År 2016 observerades tre exemplar av åkergroda i Gökdalens våtmark (artportalen).

Stadsdelar Tema