Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Bilden visar åtgärdsförslagen
Bilden visar åtgärdsförslagen
Åtgärd TEMA.4.9.3.9

Intill Magelungsvägen i Farsta finns idag två småvatten som angränsar till en upplagsplats för grus. Vid Magelungsvägen finns idag två dammar som är förbundna av ett dike. Lokalen skulle kunna rustas upp för att fungera bättre för bland annat groddjur.

Lokalen visar på lång kontinuitet och tillrinningen sker genom främst från en kulvert som ligger under vägen. Dammen torkar ofta upp under sommaren och utsätts för nedskräpning, vilket kan förklara varför dammen inte är reproduktionslokal för groddjur idag. Med den intilliggande verksamheten föreligger även potentiell risk för att grus hamnar i dammarna. Följande restaureringsåtgärder föreslås för att öka dammarnas funktion som reproduktionslokal för groddjur:

Rensning av skräp
I dammarna ligger skräp som behöver rensas bort.

Avgränsningen mot upplagsplatsen
Avgränsningen mot upplagsplatser bör markeras tydligare för att minimera risken för att grus hamnar i dammarna. En buffertzon på ett par meter är önskvärt

Utökning av dammarna
Förstoring av båda dammarna genom försiktig grävning samt genom att justera dämmen vid respektive utlopp för att höja den maximala vattennivån så mycket som möjligt. Den östra dammen kan fördjupas och förstoras mot öst. Vid en utgrävning av västra dammen bör hänsyn tas till att bevara den lokala floran. Detta kan göras genom att det översta lagret grävs bort och läggs åt sidan för att sedan återplanteras i den nya kantzonen som bildas efter utgrävningen.

Öka solinstrålningen
För att öka solinstrålningen till den östra dammen kan något eller några av de skuggande träden tas ned.

Död ved
Död ved kan med fördel läggas i den sydvända slänten samt intill vattnen.

Schaktmassor
De schaktmassor som bildas bör läggas på lämplig plats mellan grusupplagsplatsen och järnvägsspåret. Möjligen kan en del av massorna användas för att höja utloppspunkten för den nedre vattensamlingen. Viktigt är att massorna ej placeras i den sydvända ekbacken intill.

Skylt vid promenadstigen
En informationsskylt intill promenadstråket som belyser småvattenshabitat och relaterade arter skulle bidra till att höja rekreationsvärdet av lokalen.

Skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter av detaljutformningen tas upp i planeringen och diskuteras med berörd stadsdelsförvaltning.

Stadsdelar Tema