Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Slåtter på Grimsta enebacke

Grimsta enebacke
Foto: Carina Herdin Ringstedt
Åtgärd TEMA.4.9.5.3

Grimsta Enebacke i Grimsta naturreservat har sedan 90-talets slut skötts med varsam slåtter med upptag. Området är stabilt och det finns inget hot om igenväxning under förutsättningen att skötseln fortsätter. Området hyser tack vare skötseln många hävdgynnade arter i stor mängd som bidrar till områdets biologiska mångfald. Förslaget att fortsätta med slåtter togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

År 2000, 2006 och 2012 inventerades kärlväxtfloran i området inom projektet ÖGA (Öppna Gräsmarkers Arter). Provytan hade 2012 en fortsatt mycket fin och artrik karaktär. Från 2000 till 2006 steg arttätheten från hög till mycket hög nivå och trenden med ökad artrikedom fortsatte även till 2012. I enebacken växer den för Stockholm ovanliga arten darrgräs samt blommande ängsväxter som t ex rödklint, vitmåra, jungfrulin och brudbröd.

Aktör
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2022-02-10