Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger mestadels inom Rinkeby-Kista stadsdel. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.9.19

Mellan Akalla och den framtida Barkarbystaden i Järfälla kommun är den regionala Järvakilen smal och korsas av Akallalänken och Norrviksvägen. I samband med att Järfälla kommun bygger ut Barkabystaden har kommunen för avsikt att upprätta reservat i den del av det gamla flygfältet som kopplar mot kulturreservatet Igelbäcken i Stockholms stad. En ekodukt/sociodukt i lämpligt läge är
högt prioriterad då den kan stärka kopplingen mellan de nämnda reservaten samt Hansa naturreservat.

Området vid Akallavägen är klassat som ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur. Området bedöms dock som ett svagt sådant och det är därför av vikt att det stärks. Det skulle inte enbart stärka och förbättra spridningsvägarna för djur och växter i Järvakilen utan också höja de rekreativa värdena i området. Ett sammanhängande grönstråk utan vägbarriärer från stambanan i Solna till Stäketvägen i norra Sollentuna kan skapas.

Den exakta placeringen av en ekodukt/sociodukt måste anpassas till planerad byggnation av bostäder och verksamheter runt Järvafältet, vilken idag inte är bestämd utan ligger i olika tidiga skeden. De nya bostäderna och verksamheterna kommer sannolikt medföra en ökning av rafikflödena på Akallalänken och det gör en ekodukt/sociodukt över länken än mer prioriterad. Dessutom kommer troligtvis Förbifarten innebära att trafikflödena ökar på länken.

Ett förslag på placering är vid Hästa gård där också kulturmiljön kring gården kan knytas samman över vägen. Lämplig miljö att skapa på ekodukten/sociodukten är en artrik gräsmark med sandig jordmån, som kan gynna backsippan och andra torrängsarter som finns i området, med ek samt blommande och bärande buskar.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2018-11-15