Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Boflottar för sjöfågel i Laduviken

Boflotte
Boflotte. Foto: Gunilla Hjorth
Åtgärd TEMA.4.9.14.6

Ett rikt sjöfågelliv utgör en viktig del i stadens karaktär som en stad på vatten. Med tiden har dock den häckande sjöfågeln i Stockholm trängts tillbaka alltmer. En viktig orsak till minskningen är att ökad tillgänglighet för oss människor genom kajer, strandpromenader med mer skapat brist på skyddade boplatser.

I början av maj 2001 lade Miljöförvaltningen ut totalt 14 stycken boflottar för sjöfågel i några utav Stockholms sjöar. Åtgärden genomfördes i samband med att det lades fram som ett förslag till att stärka Stockholms stads biologiska mångfald inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Målarter var i första hand tärnor och skrattmås, då dessa är dokumenterat gynnsamma, så kallade ”nyckelarter”, för annan sjöfågel. Boflottarna har ett biologiskt värde som möjlig häckningslokal, men de fungerar även som pedagogiska hjälpmedel, då de tydliggör delar av ekosystem och miljöproblematik i tätortsmiljö.

Två stycken flottar lades ut i Laduviken i maj 2001. Att denna plats valdes berodde främst på att lokalen tidigare hyst stora skrattmåskolonier. Varje flotte kostade cirka 1 000 kr att bygga.

Fågelflottarna är ungefär 2,5 x 1,5 meter stora och utgörs av en ”plyfaskiva” som vilar på frigolitblock. Storleken är alltså ungefär som en enkelsäng. Vid själva utsättningen av boflottarna i Magelungen medverkade barn och vuxna från ett daghem som ligger i närheten av utsättningsplatsen. I samband med utplaceringen sattes även en informationsskylt upp. Flottarna lades ut under en försöksperiod och var byggda för temporärt bruk. Förutsättningarna för att sjöfågel ska komma att häcka på boflottarna inom de närmaste åren bedömdes vara goda.

Resultat

Miljöförvaltningen och enskilda från Stockholms ornitologiska förening har ansvarat för uppföljningen av boflottarnas effekt på fågelfaunan. Under 2001-2002 genomfördes initiala uppföljningar där inga häckningar ännu kunde konstateras direkt på boflottarna. De användes däremot som vilo- och ruggningsplatser av flera fågelarter, vilket innebär att fåglarna fått en utökat livsrum i staden. Förutsättningarna för att sjöfågel ska komma att häcka på boflottarna inom de närmaste åren bedömdes vara goda. Ingen ytterligare uppföljning har skett.

Stadsdelar Tema