Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Stora diket på Kaknäs Ängar
Stora diket på Kaknäs Ängar. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.14.1

Isbladskärret och Lillsjön är Djurgårdens enda större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter och genetisk variation hos de arter som är kopplade till våtmarksområdena, exempelvis den större vattensalamandern, är det viktigt att tillskapa fler vattenbiotoper. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.

I Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 togs utveckling av Kaknäs ängar upp som ett åtgärdsförslag för att öka den biologiska mångfalden i staden. Mellan 2005 och 2006 återskapades det öppna ängslandskapet kring Kaknäs skjutbana på södra Djurgården efter att ha legat orört sedan slutet av 1990-talet. Kaknäs Ängar skulle återskapas för att fungera för såväl vanlig groda, åkergroda och vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Varierat vattenstånd och hävdad mark med antingen slåtter eller bete utgjorde förutsättningar för att locka till sig det rika växt- och djurlivet som önskades.

I visionsförslaget till återskapandet av Kaknäs Ängar föreslogs följande åtgärder:

  • Återskapande av fuktängarna lilla och stora dammen
  • Skötsel i form av slåtter eller bete
  • Nya gång- och cykelvägar
  • Utflyktsplats

Resultat

De två fuktängarna med lilla och stora dammen restaurerades under 2006. Lilla dammen är belägen i väst och stora dammen i öst. Åren 2008-2015 har åkergroda, vanlig groda, vanlig padda och äggsamlingar av denna, mindre och större vattensalamander samt även kopparödla observerats i stora och lilla dammen (Artportalen). Lokalen används som reproduktionslokal för groddjur och möjligen även för kopparödla.

I visionsförslaget för Kaknäs Ängar föreslog man att bete med Highland Cattle skulle införas. Den tilltänkta djurhållaren blev dock sjuk och fick lägga ned sin verksamhet. Inget nytt avtal slöts, varför bete aldrig infördes på Kaknäs ängar. I dagsläget finns inga planer på att införa bete.

Kärret är idag (2016) relativt påverkat av igenväxning, framför allt av vass och kaveldun. Slåtter med upptag har vid ett tillfälle utförts. Kaknäskärret som utgörs av lilla och stora dammen kräver återkommande skötsel för att förhindra igenväxning och förlust av dess värden för fågellivet och groddjuren. Slåtter med upptag på de omkringliggande ängarna bör ske kontinuerligt för att berika området med hävdgynnad flora. Utflyktsplatsen har ej genomförts.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Fortifikationsverket
  • Försvaret
Uppdaterad: 2023-10-09