Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mer surr i Observatorielunden

En sluttning med blommor i observatorilunden.
Observatorielunden. Foto: Norrmalms stadsdelsförvaltning
Åtgärd TEMA.4.9.14.18

Under sommaren 2021 har Norrmalms stadsdelsförvaltning inventerat pollinatörer och kärlväxter på Observatoriekullen. Syftet med inventeringen var att ta reda på vilka arter som lever här, sätta in åtgärder som gynnar befintliga arter, och dessutom locka fler till platsen.

Observatoriekullen består av ett flertal branta sluttningar med gräs- och buskmark. Vissa partier är även trädbevuxna.

Vid inventeringen påträffades 28 arter av bin, bland annat svartpälsbiet som är rödlistat, samt vallhumla och blåklockshumla som är av naturvårdsintresse eftersom de indikerar artrika miljöer.

Totalt påträffades 29 kärlväxtarter på platsen. Inga rödlistade kärlväxter hittades men däremot fanns det fem naturvårdsintressanta arter; backnejlika, gulmåra, hundtunga, murgröna och prästkrage.

Fler arter av insekter och kärlväxter på Observatioriekullen

För att bibehålla arter och locka fler till platsen kommer Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2022 skapa boplatser för bin genom att placera ut död ved i solexponerade lägen samt sätta upp bihotell.

För att stärka floran i området, vilket även ger föda för bina, kommer blommade buskvegetation och perennrabatter med nektarrika växter planteras runt om i Observatorielunden. Det gynnar även besökarna som får en härlig och ännu mer blomrik park att vistas i!

Uppföljning av inventeringen

Förhoppningen är att kunna återkomma och inventera området igenom om några år för att se om åtgärderna har gjort Observatoriekulle ännu rikare på framför allt vildbin.

Under inventeringsarbetet sattes informationsskyltar upp i området för att berätta för allmänheten vad som sker på platsen.

Ansvarig organisation
  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2023-10-04