Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Isbladskärret - restaurering

Åtgärd TEMA.4.9.14.2

Isbladskärret har varit föremål för en lång serie av restaureringsåtgärder alltsedan det tillkom som fågellokal i början av 1980-talet. Det främsta problemet är igenväxning av bladvass (Phragmites australis), kaveldun (Typha spp.) samt jättegröe (Glyceria maxima). Detta har medfört att tidigare utförda åtgärders effekt har varit hög men kortvarig.

Det senaste restaureringsprojektet inleddes 2005 och har sedan dess fortgått med stegvisa åtgärder. Målet är att få en högkvalitativ fågelsjö med höga rekreativa värden kombinerat med en rationell skötsel till låg kostnad. Hela kärret har tömts på vatten genom bortpumpning, för att möjliggöra bete med Highland Cattle-boskap för att minska igenväxningen.

Resultat

Efter att under två år (2008-09) huvudsakligen ha torrlagt Isbladskärret i kombination med nötbete (Highland cattle), är det under 2010 dags att höja vattenståndet igen. Igenväxningsvegetationen har trängts tillbaka från sina tidigare etableringar. Utbredningen av kaveldun är nu begränsad till de djupaste delarna av våtmarken, där nyetablering har skett. Torka och bete har lämnat utrymme för en mer lågvuxen vegetation på övriga delar. När nu vattenståndet höjs förväntas de nyetablerade kaveldunslokalerna dö ut pga. för stort vattendjup.

Under 2010 kommer betesdriften att fortsätta för att hålla vegetationen i schack på de högre delarna. Höjt vattenstånd ger motsvarande effekt på de lägre liggande delarna av Isbladskärret. Betespåsläpp beräknas ske i mitten av maj. Genom våtmarkens pumpstation regleras vattenståndet till en stabil förutbestämd nivå. Vattenregimen kan emellertid komma att anpassas under året.

Vintern 2010 görs även en del kompletterade röjning och gallring av Isbladskärrets södra del där eklandskapet gynnas medan de norra delarna runt hägerkollonin (med hägg, sälg och al) lämnas orört.