Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tessinstråket - stadsodling och slåtteräng för pollinatörer

Prästkrage hör till de ängsblommor som såtts in i Tessinstråket. Foto: Johan Pontén
Prästkrage hör till de ängsblommor som såtts in i Tessinstråket. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.14.14

Tessinstråket kallas en viktig men svag ekologisk spridningszon i Nationalstadsparken, en "getingmidja" mellan de större kärnområdena på Norra och Södra Djurgården. Genom att stärka sambandet med mer blommor och variation under hela växtsäsongen underlättar man för vildbin och andra pollinatörer att utföra sitt viktiga arbete. En mer blomstrande parkmiljö med ängar, vårblommor och tillskott av odlarglädje har också många andra fördelar, inte minst upplevelsevärden.

Tessinparken, som anlades på 1930-talet, ligger på jord som tidigare tillhörde Ladugårdsgärdets slåtterängar och betesmarker. Östermalms stadsdelsnämnd startade 2015 en stadsodling i norra Tessinparken och Olaus Petriparken, bl a för att gynna pollinatörer. 2018 utfördes en upprustning av hela Tessinparken vars syfte var att stärka de ekologiska sambanden. Bland åtgärderna finns återskapande av slåtterängar med både perenna och ettåriga växter från den vilda ängsfloran. Plantering av buskage skapar habitat åt småfåglar. Tidigblommande lökväxter sprider blomprakt på våren, samtidigt som nyvakna insekter kan hitta pollen. En ny skötselplan upprättades som ska bidra till att säkra att skötseln utförs så att artrikedomen stärks. I skötseln söker man också en balans mellan trygghetsskapande och ekologifrämjande åtgärder.

Ansvarig organisation
  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2023-08-22