Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Korna gör jobbet i Sätraskogen

Vit ko gåendes i Sätraskogen.
Ko i Sätraskogen. Foto: Stockholms stad
Åtgärd TEMA.4.9.10.6

Ett stort hot mot den biologiska mångfalden är igenväxning av ekmiljöer och ängs- och betesmarker. Skärholmens stadsdelsförvaltning råder bot på detta genom att låta kossor beta i Sätraskogen. Betet gör också att ekarna i området mår bättre, vilket i sin tur främjar många andra arter.

Sätraskogen är klassad som en värdefull ekmiljö. Eken är värd för många andra arter och är därför vad vi brukar kalla en paraplyart. På grund av igenväxning och utrymmesbrist hotas eken och arterna som är beroende av den.

Igenväxningen gör att eken successivt dör eftersom den inte får tillräckligt med sol och ljus. Därför är det viktigt att hålla öppet kring träden och det hjälper korna till med när de betar runt träden.

Betesmarker är en av våra mest artrika miljöer

Därför är det viktigt att sköta dem så vi bevarar den biologiska mångfalden. Om markerna inte sköts eller betas, konkurrerar mer högvuxna och kraftiga växter ut arterna som trivs i betesmarkerna.

Genom att låta korna beta i Sätraskogen bibehålls de öppna markerna och mångfalden av blommande växter som trivs i betesmarkerna gynnas.

I år är det fyra kor som betar i Sätraskogen. Projektet har mottagits väldigt positivt av besökare och boende i området och media har gjort flera nyhetsinslag. För att ytterligare inkludera allmänheten har staden låtit förskolebarn vara med och bestämma namn på korna.

Uppdaterad: 2022-12-12