Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Meandring av Skärholmsbäcken

Blå himmel med en bäckfåra till höger.
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.10.7

Under 2021 leddes Skärholmsbäckens bäckfåra om till ett nyanlagt meandrande dike, från sin tidigare sträckning som låg i en kulvert under Skärholmens koloniodlingsområde.

Den nya meandringen ska minska översvämningsrisken och öka den biologiska mångfalden genom tillskapande av nya biotoper knutna till vattenmiljön.

Arbetet genomfördes av Skärholmens stadsdelsförvaltning under 2021 och innefattade en 300 meter lång ny bäckfåra, en 250 m2 våtmark, samt en 20 meter lång forssträcka. Den tidigare kulverten fungerar nu som en kompletterande bäckfåra vid skyfall och stora vattenflöden, ansluten genom ett breddavlopp vid omledningens början.

De ca 5000 m2 öppna ytor i Skärholmsdalen som påverkats av schaktarbetet har såtts in med olika gräs- och ängsfröblandningar.

Uppdaterad: 2022-12-12
Stadsdelar