Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ökad biologisk mångfald på Strandkyrkogården

En sandbank för solitbärbin kantad av stubbar.
Sandbank för solitärbin. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.8.7

Under 2021 har kyrkogårdsförvaltningen gjort flera insatser för att gynna den biologiska mångfalden på begravningsplatsen. Skogsområden har röjts vilket främjar vissa växtarter som i sin tur gynnar insekter och djur. Även flera typer av holkar och stockar har placerats ut för att skapa boplatser åt bland annat ugglor, fladdermöss och insekter.

Strandkyrkogården ligger i sydöstra Stockholm vid Drevvikens strand, nära Flatens naturreservat. Begravningsplatsen består främst av barrskog och stora öppna gräsytor. Inslag av öar med lövskog och enstaka grova ekar finns också. Mellan lövskogsöarna ringlar ett vattendrag ned mot en damm som kantas av pilträd.

För att öka den biologiska mångfalden i området har kyrkogårdsförvaltningen identifierat en rad åtgärder som ska genomföras. Under sommaren 2022 kommer bland annat flera av de öppna gräsytorna omvandlas från bruksgräs till långgräs. Framöver kommer de slås två gånger per år istället för att klippas. Syftet är att skapa en öppen och variationsrik ängsmark med blommande örter och skyddsvärda kärlväxter och insekter.

Fler boplatser ökar den biologiska mångfalden

Ett flertal holkar har även satts upp under hösten 2021 för att bidra med boplatser till olika arter. Bland annat gäller det ett flertal mulmholkar av både tall och ek, uggleholkar av ek, fladdermusholkar av ek samt ihåliga stockar. För att gynna solitärbin har förvaltningen även skapat en sandbank kantad av stubbar gjorda av en ekstock samt placerat ut insektshotell. Samtliga åtgärder beräknas vara klara under 2022.

De här typerna av åtgärder sker på många ställen i Stockholm. I reservat, parker och grönområden lämnas till exempel kontinuerligt rishögar och stockar för att gynna den biologiska mångfalden. Håll gärna utkik efter holkar och andra åtgärder.

Uppdaterad: 2022-04-22
Stadsdelar