Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Bilden visar platser för ny groddamm
Bilden visar platser för ny groddamm
Åtgärd TEMA.4.9.8.3

Bredvid förskolan Långe Erik, som ligger intill Kärrtorps IP, sträcker sig ett område med fuktlövskog åt söder. Platsen för den föreslagna åtgärden är översvämmad under stora delar av året men torkar i dagsläget upp under försommaren. Skogskärret gränsar till en öppen gräsyta som delvis är bevuxen en bladvass.

För att åstadkomma förutsättningar för groddjur kan en damm grävas i gränszonen mellan kärret och den öppna gräsytan. Sannolikt är de hydrologiska förutsättningarna tillräckligt goda för att endast grävning ska resultera i en damm som håller vatten hela året.
Närheten till gångstråk, förskola och den välbesökta idrottsplatsen bidrar till att göra detta till en fördelaktig plats för anläggning av ett småvatten. Yngel av vanlig padda har observerats i kärret. Denna art förefaller ha minskat betydligt i området under senare år. Den föreslagna åtgärden skulle bidra till att öka artens möjlighet att återhämta sig här.
På den öppna gräsytan har skogsödla (Zootoca vivipara) observerats. För att stödja även denna art bör en del av schaktmassorna från dammanläggningen användas för att tillskapa lämpliga mikrohabitat. En solbelyst kulle med gömställen av sten och död ved kan anläggas med schaktmassor och ved som kan tas på platsen.

Stadsdelar Tema