Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekosystemtjänster

Tema TEMA.4.4

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Låt naturen göra jobbet - En film om ekosystemtjänster och klimatanpassning i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organismer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

En sammanhängande grönstruktur är värdefull för människor, den biologiska mångfalden och för samhället i stort. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till hållbara, resilienta och attraktiva städer. Stockholms grönstruktur utgör därför grunden när staden ska anpassas till pågående och kommande klimatförändringar.

Förändrade nederbörds- och temperaturförhållanden och fler extrema väderhändelser innebär särskilt stora påfrestningar på den urbana miljön. En viktig förutsättning för att stadens klimatanpassning är därför att det finns en fungerande grönstruktur. De gröna ytorna bidrar till lösningar för dagvatten- och skyfallshantering samt till temperaturreglering vid värmeböljor.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Bullerdämpning

0

Genomförd
Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen

Genomförd

Bullerdämpning

2016

Bullerdämpning

1

Genomförd
Björns vertikala trädgård

Genomförd

Bullerdämpning

2016

Fastighetskontoret

Bullerdämpning

2

Genomförd
Takpark med ekologisk mångfald

Genomförd

Bullerdämpning

2015

Bullerdämpning

3

Genomförd
Nytt torvbaserat system för gröna tak och fasader

Genomförd

Bullerdämpning

2015

Reglerande ekosystemtjänster

4

Genomförd
Växtvägg på återvinningscentral i Högdalen

Genomförd

Reglerande ekosystemtjänster

2017

Reglerande ekosystemtjänster

5

Genomförd
Stadsodling - en mötesplats i Norra Djurgårdsstaden

Genomförd

Reglerande ekosystemtjänster

2013

Reglerande ekosystemtjänster

6

Genomförd
Biodling för bibehållet ekosystem

Genomförd

Reglerande ekosystemtjänster

2016

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Reglerande ekosystemtjänster

7

Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs

Förslag till åtgärd

Reglerande ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjänster

8

Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator

Genomförd

Reglerande ekosystemtjänster

2017

SL

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-24
Tema