Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar

Tema TEMA.4.4

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Låt naturen göra jobbet - En film om ekosystemtjänster och klimatanpassning i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organismer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

En sammanhängande grönstruktur är värdefull för människor, den biologiska mångfalden och för samhället i stort. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till hållbara, resilienta och attraktiva städer. Stockholms grönstruktur utgör därför grunden när staden ska anpassas till pågående och kommande klimatförändringar.

Förändrade nederbörds- och temperaturförhållanden och fler extrema väderhändelser innebär särskilt stora påfrestningar på den urbana miljön. En viktig förutsättning för att stadens klimatanpassning är därför att det finns en fungerande grönstruktur. De gröna ytorna bidrar till lösningar för dagvatten- och skyfallshantering samt till temperaturreglering vid värmeböljor.

Med en genomtänkt utformning kan alltså blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-22
Tema