Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Flygbild över Stockholm. Grönska, vatten och bebyggelse
Staden från ovan. Foto: Lennart Johansson.
Åtgärd TEMA.4.11.1.9

En ekodukt/sociodukt över Bergslagsvägen mellan Judarn och Kyrksjön kan stärka sambandet mellan Judarskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Det ekologiska sambandet här är
viktigt för många djur- och växtarter men är idag starkt försvagat av Bergslagsvägen.

Ekodukten/sociodukten kan förslagsvis sammanlänkas med naturmarken öster om Stolpevägen för att ge en god koppling mellan reservaten. Lämplig miljö att skapa på ekodukten/ sociodukten är en miljö med ek och hassel samt blommande och bärande buskar, för att stärka habitatnätverket för eklevande arter.

En annan möjlig plats finns öster om Åkeshovsbadet. En utmaning med denna plats är att lösa nivåskillnaderna som råder, exempelvis ligger marken lågt på Kyrksjösidan. Ekodukten/sociodukten kommer vid denna plats också att bli lång eftersom den behöver byggas över Drottningholmsvägen med gång- och cykelväg, tunnelbanan, samt det mellanrum på cirka 40 meter dem emellan. På sydsidan finns en grön koppling mot Judarnreservatet i form av en kraftledningsgata. På norrsidan behöver gångvägar anläggas för att stärka de sociala kopplingarna till ekodukten/sociodukten.

En annan utmaning är att bevaka och eventuellt ändra på byggnadsplaner i området så att inte möjligheterna för en ekodukt/sociodukt byggs för här. Området ligger inom programområdet för centrala Bromma.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2018-11-15