Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stränder, vattendrag, sjöar och kustvatten

Tema TEMA.4.11.3

Stockholm har ett unikt läge mellan Mälarens söta vatten och Östersjöns bräckta, vilket skapar ett gynnsamt klimat för växter och djur. I stadens småsjöar, dammar, bäckar och diken finns förutsättning för en rik biologisk mångfald, både över och under ytan.

Tillgången till vatten är avgörande för de flesta organismer. Fiskar, vattenväxter och småkryp på bottnarna är självklara exempel, men även för groddjur, fladdermöss och sjöfåglar är vatten viktigt. Stockholms många vattenmiljöer är karakteristiska för staden, och strandlinjen erbjuder rika möjligheter till friluftsliv och avkoppling. Det djur- och växtliv som frodas vid stränderna har ett högt upplevelsevärde för stockholmare och besökare. Vattenmiljöerna har också ekologiska funktioner som ökar i betydelse vartefter staden växer, inte minst med tanke på klimatförändringarna.

Naturliga stränder har en finskalig uppdelning i samspelet mellan land, vatten och erosionsprocesser. Det skapas små uddar och vikar och strandlinjen blir i praktiken väldigt lång och varierad. Det motsatta gäller för hårdgjorda stränder, vars strandlinje blir kortare och ger färre små ”rum” åt växter och djur. Stränder med undervattensvegetation eller träd vars grenar och rötter når ner i vattnet, är viktiga lek- och ståndplatser för många av våra fiskarter. Vegetationsklädda stränder fungerar som ledstråk för djurens dagliga eller årliga förflyttningar och är viktiga för arternas spridning i landskapet.

Vissa växt- och djurarter kan bara leva i strömmande vatten. Ett naturligt lopp med slingrande vattenfåra, varierande vattenstånd och många småmiljöer är några av ingredienserna för ett levande vattendrag med hög biodiversitet. I Stockholm har många vattendrag rätats ut, försvunnit eller kulverterats, i takt med först jordbrukets och sedan bebyggelsens utveckling. De som finns kvar har därför ett högt skyddsvärde, även små och till synes obetydliga diken och bäckar.

Uppdaterad: 2023-05-16