Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Åtgärd TEMA.4.11.1.11

Magelungsvägen och järnvägen (Nynäsbanan) skär genom den regionala Hanvedenkilen och genom ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur. Trots skärningen bedöms det i dagsläget finnas en viktig ekologisk spridningsfunktion i kilen. Spridningsfunktionen kommer dock att försvagas i och med genomförandet av pågående detaljplanering på flera platser utifrån Tyngdpunkt Farsta. En ekodukt/sociodukt över Magelungsvägen och järnvägen skulle kunna mildra de negativa effekterna.

Programmet Tyngdpunkt Farsta syftar till att fördubbla antalet bostäder i stadsdelen. En av strategierna är att vända stadsdelen mot sjöarna. Vid Magelungens strand är målet att utveckla attraktiva boendemiljöer samtidigt som park och naturmiljöerna stärks. Förslaget prioriterar gång- och cykeltrafik. En förutsättning för att detta ska bli bra är att orienteringen inom Farsta blir bättre. Den barriär som Magelungsvägen och järnvägen utgör bidrar till att Farsta är svårt att orientera sig i.

En ekodukt/sociodukt över Magelungsvägen och järnvägen skulle kunna mildra de negativa effekterna av ny bebyggelse. Den skulle också kunna bidra till att stärka ett ”grönt svagt samband klass 3” (klassning enligt Regionplanekontoret) mellan Tyrestakilen och Hanvedenkilen som är betydelsefullt för bland annat ek.

Ur ett socialt perspektiv skulle en ekodukt/sociodukt på denna plats stärka kopplingen mellan stadsdelarna och underlätta orienteringen och därmed bidra till att fler hittar till Magelungens strand och kan njuta av de höga naturvärdena. Lämplig miljö att skapa på ekodukten/sociodukten är en ekmiljö.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-06-13