Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Ekodukt över bilväg vid Hammarby sjöstad
En av landskapsbroarna i Hammarby. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.11.1.12

Älvsjö är en av stadens tyngdpunkter som står inför stora förändringar. Stadsdelens områden är idag tydligt separerade av barriärer i form av järnvägar och trafikleder som gör det svårt att ta sig fram. För att uppnå en mer sammanhållen stadsmiljö är en strategi att bryta befintliga barriärer. En ekodukt/sociodukt som förbinder östra Älvsjöskogen med västra Älvsjöskogen över stambanan, är en förutsättning för att knyta ihop och skapa en mer sammanhållen stadsdel.

Framöver planeras ett stort antal bostäder och arbetsplatser att byggas i stadsdelen. Idag har Älvsjö drygt 27 000 invånare (2014-12-31) och om mindre än fyra år, 2020, beräknas antalet ha ökat till mer än 32 000 invånare. Befolkningsökningen kommer särskilt ske i de östra delarna av Älvsjö, där endast små grönområden är tillgängliga. En förbättrad tillgänglighet till Västra Älvsjöskogen skulle därför höja områdets parktillgång betydligt.

Dåvarande Trafikverket och Banverket tog 2005 fram ett åtgärdsprogram för att minska barriäreffekter av statliga vägar och järnvägar i storstadsregionerna. Där pekas järnvägen genom Älvsjöskogen ut som en av de 23 viktigaste barriärerna att åtgärda i Stockholms län.

Ur ett ekologiskt perspektiv utgör Älvsjöskogen ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur och den västra skogen har nyligen blivit ett naturreservat. En ekodukt/sociodukt kan stärka de ekologiska värdena i skogen genom att bland annat knyta samman ekmiljöerna på var sida om järnvägen. Skogen är också en viktig rekreativ tillgång för de boende i närområdet med välanvända motionsspår som löper genom varierande naturtyper.

I sydväst ansluter den västra Älvsjöskogen mot Långsjön. Att binda samman den västra och östra Älvsjöskogen skulle göra det möjligt för invånare i Örby, Hagsätra och de nya bostäderna vid Älvsjömässan, att inte bara ta del av skogen i dess hela omfattning utan också att ta del av Långsjöns bad- och skridskomöjligheter.

I Dp 8487 finns det en byggrätt för en gångbro över stambanan. Den skulle kunna utvecklas till en ekodukt/sociodukt. Lämplig miljö att skapa på ekodukten/sociodukten är en öppen gräsmark kombinerad med ek och blommande och bärande buskar.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-13