Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Örby - Faunapassage Örbyleden

Åtgärd TEMA.4.11.1.7

Örbyleden utgör idag en kraftig barriär för såväl människor som för växt- och djurlivets spridning mellan norra Fagersjöskogen och Majroskogen, i södra Stockholm. Området är en viktig del av stadens gröna infrastruktur som en förlängning in i Stockholm av Hanvedenkilen. För att motverka fragmenteringen och knyta ihop landskapet föreslås en faunapassage i form av en ekodukt över leden. Detta skulle kunna realiseras i samband med kommande omläggning av leden och den planerade exploateringen.

Norra Fagersjöskogen och Majroskogen hyser ett groddjursliv som skulle gynnas mycket av en passage mellan områdena. Flera groddjursdammar har anlagts i dessa områden de senaste åren i syfte att förstärka livsmiljöerna för groddjur, men det saknas spridningsmöjligheter mellan områdena på båda sidor av vägen. I dagsläget finns ett par traditionella gångbroar över leden som inte kan nyttjas för spridning av växt- eller djurlivet. En ekodukt kan fungera både för växt- och djurliv och för människor.

Ett alternativ till åtgärden för att särskilt öka groddjurens chanser till spridning mellan områdena är att anlägga en groddjurstunnel i samband med kommande ombyggnation av leden. En sådan kan lämpligen placeras i anslutning till de groddammar som finns idag, eller anläggas i anslutning till nya groddammar. I kombination med flera groddammar kunde en ekodukt eller groddjurstunnel ha mycket stora positiva effekter för de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna för groddjuren i denna del av Stockholms stad.

Ett exempel på en bra konstruktion för groddjurstunnlar finns vid Spångavägen i Bromma, där två tunnlar färdigställdes år 2014. För att en groddjurspassage ska fungera bra finns en rad faktorer att ta i beaktande. En av dessa är längden på tunneln i förhållande till bredden. Helst ska bredden vara väl tilltagen så att den inte upplevs som en svår eller skrämmande passage för djuren. Vid en kommande ombyggnad av Örbyleden skulle det vara lämpligt att planera för en smalare vägsträcka som möjliggör en kortare, och därigenom mera passerbar, tunnel. Det är också önskvärt med ljusinsläpp längs med tunnelns sträckning, eftersom detta underlättar djurens orienteringsförmåga.