Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fördjupad hydromorfologisk utredning

Åtgärd TEMA.4.11.4.26

Det saknas tillräckligt underlag om den fysiska påverkan och åtgärdsbehov för att nå god status. En fördjupad hydromorfologisk utredning bör göras med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra den hydromorfologiska statusen.

I den fördjupade utredningen bör en biotopkartering av sjön ingå med en
inventering av grundzonens struktur för att kunna bedöma påverkan. En
biotopkartering ger en kvantitativ bild av sjön och dess strandområden med en beskrivning av utbredningen av olika biotoper i den strandnära zonen och på landstranden, förekomst av olika bottenmaterial och dess lämplighet, fysiska ingrepp och exploateringsgrad m.m.

I utredningen bör även ingå att hitta lämpliga områden för att förbättra lek- och uppväxtområden för fisk. Konkreta morfologiska åtgärder för att stärka sjöns populationer av abborre, gös och gädda kan vara anläggning av sten- och grusgrynnor, utsättning av risvasar och återskapande av strandnära våtmarker i syfte att erbjuda bättre lek- och uppväxtområden för dessa nyckelarter. I utredningen behöver även ingå ett resonemang kring huruvida föreslagna åtgärder och en förbättrad status kan komma att påverka fiskbeståndet i sjön, t.ex. påverkas gösbeståndet av ett alltför klart siktdjup.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-25