Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Kräppladiket
Kräppladammen 2018. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.11.4.12

Kräppla våtmark föreslås utvidgas ytterligare. Vattnet som rinner till Magelungen kan då renas bättre från fosfor innan det når sjön.

Kräppladiket är ett tillflöde till sjön Magelungen i södra Stockholm. Ett dagvattenledningsnät avvattnar drygt 300 hektar i Huddinge och Stockholms kommuner innan ledningen mynnar i Kräppladiket, som i sin tur mynnar i Fagersjöviken i den nordvästra delen av Magelungen.

För att rena dagvattnet och samtidigt skapa natur- och rekreationsvärden byggdes diket om år 2006-2007. Två dammar anlades, en norr om diket med syfte att omhänderta stora flöden och rena dem, samt en fördjupning av det befintliga diket. För att avgränsa dammarna anlades två dämmen. Nedströms dammarna byggdes diket om till en mer slingrande utformning med grunda och djupare partier. En uppföljning av dikets funktion gjordes 2008, ingen märkbar effekt av dammarna kunde ses på näringshalterna i vattnet.

Idag uppskattas Kräppladammarna ha en skötbar aktiv våt yta på 0,4 ha motsvarande ca 0,4 % av tillrinningsområdets reducerade yta. I praktiken bidrar dock endast en mindre del av ytan aktivt i reningen till följd av hydrauliska begränsningar. Anläggningen är alltså liten i relation till tillrinningsområdet och avskiljningen bedöms vara begränsad på grund av storleken, men också till följd av påverkan från fåglar och eroderande stränder.

Ett förslag till utvidgning av Kräppladammarna har tagits fram och Stockholm Vatten och Avfall arbetar nu vidare med utformningen av dammarna. Genomförandet sker i samråd med förvaltaren av Rågsveds naturreservat.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 44-74 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-12-22