Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lövsta våtmark och dammsystem

En av dammarna på golfbanan i Lövsta.
Damm A på golfbanan i Lövsta. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.11.4.1

Lövsta våtmark och dammsystem var ett LONA-projekt (Lokalt naturvårdsprojekt) som finansierades av Hässelby-Vällingby sdf, Hässelby Golf AB, Kyrkhamns Fältskola och Länsstyrelsen. Totalt har hela projektet sedan starten 2002 kostat drygt 1 miljon kr.

På Lövstafältet intill Lövsta Golf finns ett tiotal dammar och våtmarker som är sammanbundna till ett biologiskt reningssystem. Genom att samla upp dräneringsvattnet i öppna dammar med stor yta saktas flödet ner så att växter och djur hinner tillgodogöra sig näringen. Genom att dessutom från de lägre dammarna återföra vattnet till öppna gräsytor och de högst belägna dammarna återcirkuleras näringsämnena i ett lokalt kretslopp.

Intill dammarna anlade man även flera grod- och kräldjurshålor. Ursprunglingen anlades dessa som vinterbostäder för salamandrar men har blivit populära året-runt-tillhåll även för områdets övriga grod- och kräldjur.

Förslaget togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003. Projektets syfte var att öka den biologiska mångfalden i området och samtidigt skapa ett biologiskt reningsverk för avrinnande vatten från Lövstafältet. Dessutom fungerar våtmarkssystemet som reservoar för bevattning av golfbanan. Det renade vattnet rinner ner i den närbelägna Lövstafjärden i Mälaren.

Resultat

Utvecklingen av fauna och flora följs av projektets upphovsmän och registreras fortlöpande och på deras hemsida www.lovsta.nu.

Groddjur

Damm- och våtmarkssystemet har visat sig vara en viktig lekplats för grodor, paddor och salamandrar.

Växtliv

Området hyser en variationsrik växtlighet (>50 arter). Bland växterna märks bland annat sjöranunkel, vattenmynta, missne, blomvass, stor igelknopp och svalting. Vid stränderna växer bland annat videört, svärdslilja, fackelblomster, strandklo och kabbleka, liksom olika arter av starr och tåg.

Insektsliv

Det rika växtlivet skapar förutsättningar för ett rikt insektsliv, till exempelvis fjärilar, steklar och sländor. Stränderna och de näringsrika grunda vattnen utgör en utmärkt barnkammare för många insekter och småkryp.

Fågelliv och fladdermöss

Det rika insektlivet utgör ett dukat smörgåsbord för områdets fåglar och fladdermöss. Hit lockas både sädesärlor och flugsnappare. Området är också en populär rastplats för både vitkindade gäss, kanadagäss och häger samt ett populärt tillhåll för simänder som betar av de grunda bottnarnas vegetation.

Ansvarig organisation
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Aktör
  • Hässelby Golf
  • Kyrkhamns fältskola
Uppdaterad: 2022-12-22