Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat. Foto: Magnus Rothman
Rågsveds naturreservat. Foto: Magnus Rothman
Åtgärd TEMA.4.11.4.13

För Rågsveds naturreservat har under våren 2018 nya, konkreta åtgärdsförslag tagits fram för ädellövträdsmiljöer, våtmarker, skogsmark, öppna marker, bekämpning av invasiva arter samt åtgärder som höjer värdet för rekreation och friluftsliv. (Rapporten innefattar även beräkningar av anläggningskostnad per åtgärd.)

För ädellövträdsmiljöer föreslås friställning, veteranisering, uppsättning av mulmholkar och nyplantering. Åtgärderna för våtmarker gynnar växt- och djurlivet, bland annat det rika fågellivet i området. Slåtter och skötsel av öppen mark gynnar rastande och häckande fågel liksom uppförande av ett fågeltorn.

För att öka rikedomen i skogen förslås fler depåer med död ved. Öppna marker bör hållas öppna med slåtter eller bete och mera anläggningar av miljöer för humlor och bin. Plantering av buskar och träd med nektar och bär, uppsättning av fågelholkar och framtagande av informationsstigar föreslås för flera miljöer. Bedömning av områdets ekosystemtjänster har gjorts innan och efter åtgärd.

Åtgärdsförslagen i Rågsveds friområde är framtagna för att stärka de värden som det nya naturreservatet ska skydda, i samstämmighet med skötselplanen.