Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Highland Cattle ko som betar
Highland Cattle ko. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.11.4.5

För att på ett ekologiskt sätt hålla landskapet öppet kring Skogvaktarkärret låter Stockholms stad sedan 2005 en flock av Highland cattle beta där.

Betet sker kontinuerligt varje år med undantag för 2009, 2010, 2012 och 2013, bland annat på grund av omläggning av kraftledningen inför Kymlingelänkens ändrade sträckning. Åtgärden föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Växtliv

CONEC fick i uppdrag av Exploateringskontoret att undersöka effekten av betet. Vid den första inventeringen av växter år 2005 syntes knappast någon påverkan av betespåsläppet (som precis skett) medan en klar positiv förändring av artantalet växter märktes 2008. Utbyggnaden av dammen har inneburit att flera nya växtarter har kunnat etablera sig och flera fågelarter letat sig till området.

Floran vid Skogvaktarkärret har undersökts närmare av miljöförvaltningen inom projektet ÖGA (Öppna Gräsmarkers Arter) vid två tillfällen: 2007 och 2012. Mellan dessa år hade artrikedomen ökat svagt, men spridning hos arterna var ungefär densamma som år 2007 innan bete inleddes. Vissa ovanliga växter hade försvunnit, medan andra finns kvar.

Fågelliv

Betet gynnar även fågellivet, inte minst vadare som grönbena och skogssnäppa.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-01